Prima pagină » Codul de etică şi deontologie universitară
Universitatea Spiru Haret
Adresa : Str. Ion Ghica, Nr. 13, Sector 3, Bucuresti, Cod postal: 030045
Telefon : (004021) 455.1000; 314.00.75; 314.00.76

Codul de etică şi deontologie universitară

CODUL DE ETICĂ ŞI DEONTOLOGIE UNIVERSITARĂCAPITOLUL I
DOMENIUL DE APLICARE ȘI PRINCIPII GENERALE

 

Art. 1

(1) Codul de etică și deontologie universitară reprezintă un ansamblu de principii, norme, reguli de conduită morală şi profesională obligatorii, care trebuie să guverneze activitatea personalului din cadrul Universității Spiru Haret, având la bază prevederile Legii învățământului superior nr. 199/2023, cu modificările și completările ulterioare, precum și reglementările ce privesc realizarea Spaţiului european al învăţământului superior şi al cercetării ştiinţifice şi principiile etice acceptate de comunitatea ştiinţifică internaţională.

(2) Codul are menirea, potrivit legii, de a defini cadrul etic şi deontologic, astfel încât membrii comunităţii universitare să îndeplinească cu profesionalism, obiectivitate, onestitate şi loialitate atribuţiile care le revin.

(3) Codul are, totodată, rolul de a preciza responsabilităţile şi procedurile care trebuie urmate, în cazul încălcării lor, cu respectarea prevederilor legale.

(4) În exercitarea atribuţiilor lor, toţi cei care se află sub incidenţa Codului de etică şi deontologie universitară au obligaţia de a respecta principiile fundamentale şi standardele profesionale de bună conduită prevăzute de reglementările legale în vigoare şi de prevederile acestuia.

Art. 2

(1) Prezentul cod are drept scop creșterea calității în procesul educațional și de cercetare, precum și consolidarea unui climat de încredere și respect la nivelul Universității Spiru Haret, prin reglementarea conduitei membrilor comunității universitare, furnizând principii și valori pe baza cărora se stabilesc modele de comportament, de coeziune și de valorizare a potențialului comunității academice.

(2) Responsabilitatea și obligativitatea respectării normelor de etică și deontologie universitară revin membrilor comunității universitare din cadrul Universității Spiru Haret, în contextul răspunderii publice a acesteia.

Art. 3

Principiile aplicabile eticii și deontologiei în cadrul Universității Spiru Haret sunt:

 1. a) principiul libertății academice;
 2. b) principiul răspunderii publice;
 3. c) principiul echității;
 4. d) principiul nediscriminării și egalității de șanse;
 5. e) principiul transparenței;
 6. f) principiul integrității morale și profesionale;
 7. g) principiul dreptului la apărare;
 8. h) principiul independenței față de orice influență morală, științifică, religioasă, politică, economică sau de altă natură în activitatea didactică sau științifică;
 9. i) principiul respectării drepturilor și libertăților membrilor comunității universitare;
 10. j) principiul responsabilității morale, sociale și profesionale;
 11. k) principiul garantării identității culturale a tuturor membrilor comunității academice și a dialogului intercultural;
 12. l) principiul imparțialității și al obiectivității;
 13. m) principiul promovării interesului superior al beneficiarului direct.

Art. 4

În sensul prezentului cod, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

 1. anchetă – a doua etapă a unei cercetări, după efectuarea investigaţiei, întreprinsă în scopul clarificării împrejurărilor în care s-a produs un fapt şi pentru a stabili răspunderile pe baza dovezilor obţinute;
 2. arbitraj – procesul de analiză şi de decizie asupra unei sesizări privind abateri de la etica şi deontologia profesională;
 3. arbitru – persoană cu calificare corespunzătoare, desemnată pentru analizarea şi informarea cu privire la gradul de culpabilitate al persoanei învinovăţite de abatere de la prevederile Codului;
 4. autoplagiatul - republicarea unor părți substanțiale din propriile publicații anterioare, inclusiv traduceri, fără a indica în mod corespunzător sau a cita originalul.
 5. buna conduită – set de reguli etice şi profesionale care trebuie aplicate în scopul realizării activităţii de învăţământ şi cercetare;
 6. coautor al unei publicații - orice persoană nominalizată în lista de autori a unei publicații științifice;
 7. comunitate ştiinţifică – grup de cercetători ştiinţifici din unităţile/institutele de cercetare; în sens larg, totalitatea cercetătorilor ştiinţifici dintr-o ţară, dintr-o zonă a lumii sau de pe tot globul;
 8. confecționarea de rezultate sau date – raportarea de rezultate sau date fictive, care nu sunt rezultatul real al unei activități de cercetare-dezvoltare;
 9. confidenţialitate – păstrarea secretului asupra cercetării ştiinţifice aflate în desfăşurare sau recent finalizate, asupra evaluării proiectelor, precum şi asupra persoanei învinuite de fraudă şi asupra persoanei care face o sesizare;
 10. conflict de interese – situaţia de incompatibilitate în care se află o persoană fizică sau juridică care are un interes personal ce influenţează imparțialitatea activităţii sale în realizarea, evaluarea, monitorizarea şi raportarea activităţii de învăţământ şi cercetare şi obţinerea de foloase, favoruri, de granturi sau contracte de cercetare;
 11. deontologie – totalitate a principiilor şi normelor de conduită şi a obligaţiilor etice ale unei profesiuni
 12. eroare – falsă reprezentare asupra unei situaţii de fapt, datorată insuficientei informări, redusei practici profesionale sau entuziasmului ştiinţific exagerat;
 13. etică – totalitatea normelor de conduită aferente unui domeniu, unei profesii, comunităţi, societăţi etc;
 14. evaluare – examinarea multicriterială a activităţii didactice şi ştiinţifice dintr-o instituţie, a resurselor umane din cadrul acesteia, utilizând criterii cantitative şi calitative;
 15. falsificarea de rezultate sau date – raportarea selectivă sau respingerea datelor ori a rezultatelor nedorite, manipularea reprezentărilor sau a ilustrațiilor, alterarea aparatului experimental ori numeric pentru a obține datele dorite, fără a raporta alterările efectuate, în scopul denaturării adevărului științific;
 16. fraudă – înşelăciune, act de rea-credinţă săvârşit de cineva, de obicei pentru a realiza un profit de pe urma atingerii drepturilor altuia; acţiunea deliberată de confecţionare de date şi rezultate, falsificarea, plagierea, înstrăinarea ilicită a rezultatelor cercetării ştiinţifice sau alte procedee care se abat de la bunele practici acceptate de comunitatea ştiinţifică şi care au ca scop obţinerea unor avantaje precum prestigiul ştiinţific, finanţări, conducerea de proiecte, acceptarea rapoartelor de cercetare etc.
 17. integritate – însuşirea de a fi cinstit, corect, incoruptibil a personalului din învăţământ şi cercetarea ştiinţifică;
 18. interesul personal - potrivit prevederilor legale, include orice avantaj pentru persoana în cauză, soţul/soţia, rude ori afini până la gradul al III-lea inclusiv, sau pentru instituţia din care face parte;
 19. investigaţie – etapa iniţială a unei cercetări, declanşată în urma unei sesizări, care are scopul de a verifica dacă aceasta are o bază reală;
 20. notificare – comunicarea scrisă adresată unei persoane, prin organul competent, în scopul de a informa că un fapt sau un act juridic a fost îndeplinit sau urmează să fie îndeplinit;
 21. paternitate – calitatea de autor al unui produs ştiinţific;
 22. plagiatul – prezentarea drept creație sau contribuție științifică pretins personală într-o operă scrisă, inclusiv în format electronic, unor texte, idei, demonstrații, date, teorii, rezultate sau metode științifice preluate din opere scrise, inclusive în format electronic, ale altor autori, fără a menționa acest lucru și fără a face trimitere la sursele originale;
 23. produs ştiinţific – publicaţie, brevet de invenţie, tehnologie, program informatic etc., obţinute în urma activităţii de cercetare şi care fac obiectul dreptului de proprietate intelectuală;
 24. responsabilitate – obligaţia de a efectua un lucru, de a răspunde, de a da socoteală de ceva, de a accepta şi suporta consecinţele în cazul nerespectării obligaţiei;
 25. standard profesional – normă sau ansamblu de norme care reglementează buna conduită a personalului din învăţământ şi cercetarea ştiinţifică.

 

 

CAPITOLUL II
MONITORIZAREA ȘI CONTROLUL APLICĂRII NORMELOR DE ETICĂ ȘI DEONTOLOGIE UNIVERSITARĂ

 

Secțiunea 1
Comisia de etică universitară

Art. 5

La nivelul Universității Spiru Haret, se înființează Comisia de etică universitară, cu un mandat de 4 ani. Aceasta acționează independent față de orice altă structură sau persoană din cadrul Universității Spiru Haret.

(2) Componența Comisiei de etică universitară este propusă de Consiliul de administrație, avizată de Senat și aprobată prin decizia rectorului. Componența membrilor comisiei de etică este de maximum 75% cadre didactice și de cercetare și de minimum 25% studenți.

(3) Membrii Comisiei de etică universitară sunt persoane cu un înalt prestigiu profesional și certă autoritate morală.

(4) Nu pot fi membri ai Comisiei de etică universitară persoanele care ocupă vreuna din următoarele funcții:

 1. a) rector
 2. b) prorector
 3. c) decan
 4. d) prodecan
 5. e) director administrative
 6. f) director de institut/unitate de cercetare
 7. g) director de departament

Art 6

Comisia de etică universitară are, potrivit legii, următoarele atribuții:

 1. să urmărească, în cadrul Universității Spiru Haret, respectarea prevederilor prezentului Cod;
 2. să asigure ducerea la îndeplinire a ordinelor ministrului educației pentru respectarea cadrului legal în domeniul eticii și deontologiei universitare;
 3. să analizeze și să soluționeze abaterile de la etica universitară pe baza sesizărilor sau prin autosesizare;
 4. să contribuie la elaborarea și completarea Codului de etica și deontologie universitară;
 5. să îndeplinească îndatoririle stabilite de legislația în vigoare
 6. să realizeze un raport anual referitor la situația respectării eticii universitare, care se prezintă rectorului și Senatului universitar, raport ce are caracter public;
 7. să realizeze activități de prevenire cu privire la încălcarea normelor de etică și deontologie universitară;
 8. să monitorizeze desfășurarea cursurilor de etică și integritate academică;
 9. să propună spre adoptare Senatului universitar Regulamentul de organizare și funcționare a comisiilor de etică;
 10. să colaborează cu comisiile consultative de la nivel național;
 11. să îndeplinească orice alte atribuții stabilite de legislația în vigoare și de Carta universitară.

Art. 7

La nivelul Universității Spiru Haret se întocmește Regulamentul propriu privind organizarea și funcționarea Comisiei de etică universitară, care se aprobă de Senatul universitar.

Art. 8

Comisia de etică universitară constituită la nivelul Universității Spiru Haret în scopul prevenirii și eliminării faptelor care pot genera elemente sau practici lipsite de etică, analizează sesizările cu privire la săvârșirea faptelor ce pot constitui abateri de la etica și deontologia universitară.

Art. 9

(1) Orice persoană din Universitate sau din afara acesteia poate sesiza Comisiei de Etică universitare abateri săvârșite de membri ai comunității universitare

(2) Comisia de etică universitară păstrează confidențială identitatea autorului sesizării, potrivit legii.

(3) Sesizarea Comisiei de etică se face în scris sau online și se înregistrează la registratura Universității Spiru Haret, indiferent dacă aceasta este admisibilă sau inadmisibilă.

Art. 10

(1) Pentru a fi admisibile, sesizările privind normele de etică și deontologie universitară trebuie să cuprindă în mod obligatoriu și cumulativ următoarele date:

 1. a) semnătura persoanei care formulează sesizarea;
 2. b) datele de identificare a persoanei care formulează sesizarea, respectiv numele și prenumele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice, adresa acesteia, precum și, după caz, adresa de corespondență, care poate fi și o adresă de poștă electronică;
 3. c) o motivare argumentată privind nerespectarea normelor de etică și deontologie universitară, cu exemple concrete și cu indicarea considerentelor justificative și a surselor de documentare.

(2) Sesizările care nu îndeplinesc criteriile de admisibilitate prevăzute la alin. (1) sunt respinse ca inadmisibile de către Comisia de etică universitară.

(3) Membrii Comisiei de etică și deontologie universitară semnează un acord de confidențialitate (Anexa nr. 1).

(4) În urma unei sesizări, Comisia de etică universitară demarează procedurile de verificare.

Art. 11

(1) Hotărârile Comisiei de etică universitară sunt avizate, conform legii, de consilierul juridic al Universității Spiru Haret.

(2) Comisia de etică universitară comunică autorului sesizării rezultatele cercetărilor efectuate în termen de 5 zile de la finalizarea acestora.

(3) Răspunderea juridică pentru hotărârile și activitatea Comisei de etică universitară revine Universității, potrivit legii.

Art. 12

Comisia de etică universitară din cadrul Universității Spiru Haret București garantează dreptul oricărei persoane de a beneficia de un tratament imparțial, echitabil și obiectiv.

 

Secțiunea a 2-a
Proceduri pentru soluționarea sesizărilor

Art. 13

(1) La nivelul Comisiei de etică se constituie comisii de investigație și comisii de anchetă care să poată fi activate în momentul în care apar sesizări/cazuri de abateri de la buna conduită în învățământ și cercetare.

(2) Abaterile de la buna conduită de etică și deontologie universitară se constată în cadrul a două etape succesive, respectiv:

 1. a) investigația;
 2. b) ancheta.

(3) Comisiile de investigație și comisiile de anchetă sunt aprobate de conducerea Universității la propunerea Comisiei de etică.

(4) Investigația, ca primă etapă a cercetării, are rolul de a constata faptele referitoare la abaterile de la normele de etică și deontologie universitară.

(5) Investigația se declanșează în maximum 7 zile lucrătoare de la primirea sesizării, dacă aceasta este admisibilă, după informarea în scris a persoanei/persoanelor suspecte de abateri de la buna conduită cu privire la situația respectivă.

(6) Investigația se desfășoară pornind de la prezumția de nevinovăție a persoanei/persoanelor suspecte de abateri de la buna conduită, cu asigurarea protecției persoanei/perosanelor care a/au facut sesizarea.

(7) Investigația se încheie în maximum 30 de zile cu un raport al comisiei de investigație din care trebuie să rezulte dacă sesizarea este întemeiată. Raportul se înaintează conducerii Universității, care îl transmite comisei de anchetă.

Art. 14

(1) Ancheta se declanșează în maximum 7 zile lucrătoare de la data aprobării raportului comisiei de investigații de către conducerea Universității.

(2) Ancheta, care durează maximum 30 de zile, se realizează pe baza audierilor, înregistrărilor de probe și a altor mijloace specifice, potrivit legii.

(3) Ancheta se desfășoară asigurând protectia persoanei/persoanelor suspecte de abateri de la mormele de etică și deontologie univeristară și a persoanei/persoanelor care a/au depus sesizarea, urmărindu-se protejarea pretigiului Universității.

(4) Ancheta se finalizează cu un raport al comisiei de anchetă, care se transmite conducerii Universității. În cazul constatării unor abateri de la etica și deontologia universitară, raportul trebuie să conțină recomandări și propuneri de sancționare.

(5) Conducerea Universității comunică persoanei/persoanelor suspecte de abateri de la etica și deontologia universitară rezultatele cercetării și, după caz, sancțiunile propuse în maximum 3 zile de la aprobarea raportului comisiei de anchetă.

Art. 15

Hotărârile Comisiei de etică, de admitere sau respingere, pot fi contestate la Comisia Națională de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, (CNATDCU), precum și la Comisia Națională de Etică a Managementului Universitar (CNEMU).

 

CAPITOLULIII
NORME GENERALE DE ETICĂ ȘI DEONTOLOGIE UNIVERSITARĂ

 

Secţiunea 1
Dispoziții generale

Art. 16

Normele înscrise în prezentul cod sunt obligatorii pentru comunitatea universitară din cadrul Universității Spiru Haret București și pot fi completate ulterior.

Art. 17

Normele de etică și deontologie universitară includ:

 1. a) norme de etică și deontologie în activitatea didactică și de cercetare universitară;
 2. b) norme de etică și deontologie în activitatea de comunicare, publicare, diseminare și popularizare științifică;
 3. c) norme de etică și deontologie în exercitarea atribuțiilor aferente funcțiilor de conducere;

d)norme de etică și deontologie privind respectarea ființei și demnității umane;

 1. e) norme de etică și deontologie aplicabile studenților, studenților-doctoranzi, cercetătorilor postdoctoranzi sau altor categorii de cursanți.

 

Secţiunea a 2-a
Norme de etică și deontologie în activitatea didactică și decercetare universitară

Art. 18

În activitatea didactică și de cercetare universitară, normele de etică și deontologie universitare instituie personalului didactic și de cercetare următoarele obligații:

 1. a) să raporteze rezultate sau date reale ale unei activități de cercetare-dezvoltare proprii;

b)să raporteze date experimentale, date obținute prin calcule sau simulări numerice pe calculator ori date sau rezultate obținute prin calcule analitice ori raționamente deductive, ca rezultat al activității proprii;

 1. c) să se abțină de la orice activitate care îngreunează, împiedică sau sabotează activitatea didactică sau de cercetare a altor persoane, inclusive prin blocarea nejustificată a accesului la spațiile destinate cercetării universitare , prin avarierea, distrugerea ori manipularea aparaturii experimentale, a echipamentului, a documentelor, a programelor de calculator, a datelor în format electronic, a substanțelor organice sau anorganice ori a materiei vii necesare altor personae pentru derularea, realizarea sau finalizarea activităților didactice sau de cercetare;
 2. d) să respecte regimul juridic al conflictului de interese și al incompatibilităților prevăzute la art. 23 și 24 și să dezvăluie situațiile de conflicte de interese sau incompatibilități în activitatea de evaluare;
 3. e) să respecte confidențialitatea în evaluare;
 4. f) să se abțină de la orice faptă de discriminare, în cadrul evaluărilor, pe criteriile prevăzute la 2 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 5. g) să fie obiectiv în derularea procedurilor de evaluare. În activitatea didactică, evaluarea și notarea performanțelor și realizărilor academice ale beneficiarilor direcți trebuie să respecte politicile de notare ale Universității Spiru Haret și criteriile de notare prestabilite;
 6. h) să nu plagieze, existând obligația de a indica toate sursele bibliografice utilizate;
 7. i) să respecte prevederile și procedurile legale care privesc etica și deontologia universitară prevăzute în prezentul cod;

j)să pună în aplicare sancțiunile stabilite de comisiile de etică universitară, de CNATDCU sau, după caz, de CNEMU;

 1. k) să respecte legislația în vigoare referitoare la cercetarea efectuată pe subiecți umani sau prin experimente desfășurate cu ajutorul animalelor și prin oricare alte elemente ce țin de etica cercetării;
 2. l) să menționeze în rezultatele cercetării toate persoanele care și-au dat acordul și au fost implicate în activitatea de elaborare a cercetării sau creației intelectuale, acestea urmând să beneficieze de toate drepturile care decurg din aceasta.

 

Secţiunea a 3-a
Norme de etică și deontologie în activitatea de comunicare, publicare, diseminare și popularizare științifică

Art. 19

În activitatea de comunicare, publicare, diseminare și popularizare științifică, toți membri comunității universitare din cadrul Universității Spiru Haret au obligația de a respecta normele de tcică și deontologie universitară cu privire la:

 1. a) obținerea acordului unei personae pentru includerea în lista de autori a unei publicații științifice;
 2. b) publicarea sau diseminarea unor rezultate, ipoteze, teorii ori metode științifice nepublicate cu obținerea acordului tuturor autorilor;
 3. c) scrierea de informații corecte și reale în solicitările de granturi sau de finanțare, în dosarele de candidatură pentru abilitare, respectiv în dosarele de candidatură pentru posturi didactice sau de cercetare;
 4. d) acceptarea și menționarea în rezultatul cercetării ca autori doar a persoanelor care au participat efectiv la elaborarea acestuia, precum și menționarea tuturor persoanelor implicate, după obținerea acordului acestora, în activitatea de elaborarea cercetării.

 

Secţiunea a 4-a
Norme de etică și deontologie în exercitarea atribuțiilor aferente funcțiilor de conducere

Art. 20

În exercitarea atribuțiilor aferente funcțiilor de conducere, normele de etică și deontologie obligă personalul care exercită funcții de conducere la:

 1. a) respectarea regimului juridic al răspunderii publice;
 2. b) abținerea invocării funcției în vederea obținerii calității de autor sau coautor al publicațiilor persoanelor din subordine;
 3. c) interzicerea folosirii autorității pentru a obține salarizare, remunerare sau alte beneficii materiale din proiectele de cercetare-dezvoltare conduse ori coordonate de persoane din subordine;
 4. d) interzicerea folosirii autorității pentru a obține calitatea de autor sau coautor al publicațiilor persoanelor din subordine ori pentru a obține salarizare, remunerare sau alte beneficii materiale pentru soți, afini ori rude până la gradul al III-lea inclusiv;
 5. e) interzicerea obstrucționării activității Comisiei de etică universitară sau comisiilor de investigații și anchetă în cursul cercetării unor abateri de la etica și deontologia universitară;
 6. f) respectarea prevederilor și procedurilor legale care privesc etica și deontologia universitară prevăzute în prezentul cod;
 7. g) punerea în aplicare a sancțiunilor stabilite de Comisia de etică universitară, de CNATDCU sau, după caz, de CNEMU.

 

Secţiunea a 5-a
Norme de etică și deontologie referitoare la respectarea ființei și demnității umane

Art. 21

Normele de etică și deontologie referitoare la respectarea ființei și demnității umane impun membrilor comunității academice din cadrul Universității Spiru Haret următoareale obligații:

 1. a) respectarea dreptului la educație al beneficiarilor direcți;
 2. b) respectarea drepturilor tuturor membrilor comunității academice;
 3. c) abținerea de la agresiuni verbale, fizice și tratamente umilitoare atât asupra beneficiarilor direcți ai educației, cât și a celorlalți membri ai comunității academice;
 4. d) interzicerea solicitării, acceptării sau colectării unor sume de bani ori cadouri sau prestarea anumitor servicii în vederea obținerii de tratament preferential sau alte avantaje;
 5. e) respectarea demnității beneficiarilor direcți ai dreptului la educație și a prestigiului profesiei;
 6. f) recunoașterea profesiei, a responsabilității și a încrederii conferite de societate, precum și a obligațiilor interne ce derivă din această încredere;
 7. g) interzicerea oricărei forme de exploatare, hărțuire de orice fel sau discriminare pe motive politice, de rasă, religie, sex, orientare sexuală, origine națională, statut marital, handicap și/sau condiție medicală, vârstă, cetățenie sau alte motive arbitrare sau personale;
 8. h) respect, onestitate, integritate, solidaritate, cooperare, cinste și corectitudine, toleranță, sprijin reciproc, confidențialitate, competiție loială și relații colegiale.

 

Secţiunea a 6-a
Norme de etică și deontologie aplicabile studenților, studenților-doctoranzi, cercetătorilor postdoctoranzi sau altor categorii de cursanți

Art. 22

În exercitarea calității de studenți, studenți-doctoranzi, cercetători postdoctoranzi sau cursanți, normele de etică și deontologie îi obligă la:

 1. a) respectarea drepturilor de autor ale altor personae în lucrările elaborate;
 2. b) elaborarea și susținerea de lucrări originale de evaluare la nivel de disciplină și lucrări originale de finalizare a studiilor;
 3. c) respectarea normelor generale de etică și deontologie ale comunității universitare.

 

Secţiunea a 7-a
Conflictul de interese

Art. 23

În cadrul Universității Spiru Haret, reprezintă conflict de interese următoarele situații:

 1. a) ocuparea concomitentă de funcții de către persoanele care se află în relație de soți, afini și rude până la gradul al III-lea inclusiv, în situația în care unul se află față de celălalt într-o poziție direct de conducere, control, autoritate sau evaluare instituțională la orice nivel în cadrul Universității Spiru Haret;
 2. b) participarea în calitate de membru în comisii de doctorat, comisii de evaluare sau comisii de concurs, în situația în care decizia vizează soții, rudele sau afinii până la gradul al III-lea inclusiv;
 3. c) participarea în cadrul aceleiași comisii, constituită conform legii, a persoanelor care au calitatea de soț/soție, rudă sau afin până la gradul al III-lea inclusiv;
 4. d) participarea unei persoane, care are calitatea de membru în comisii ale Ministerului Educației, la analizarea unei situații care are legătură cu Universitatea Spriu Haret, din care face parte ca membru al comunității academice.

 

Secţiunea a 8-a
Incompatibilități

Art. 24

Incompatibilitatea este reprezentată de următoarele situații:

 1. a) o persoană deține sau exercită în cumul funcțiile de conducere de rector, de prorector, de decan, de prodecan, de director de department sau director de unitate de cercetare-dezvoltare, proiectare sau microproducție, director de filială/extensie universitară sau funcția de președinte al senatului universitar și o funcție de conducere prevăzută la 131 alin. (2) din lege;
 2. b) o persoană deține sau exercită una dintre funcțiile de conducere de rector, de prorector, de decan, de prodecan, de director de department sau director de filială/extensie universitară și este numită sau aleasă în funcția de ministru, secretar de stat, primar, viceprimar, președinte al consiliului județean;
 3. c) un ordonator de credite din cadrul Universității Spiru Haret deține sau exercită, în paralel, o altă funcție în calitate de ordonator de credite al unei instituții publice centrale sau locale;

Art. 25

(1) Persoanele aflate în situația de incompatibilitate au la dispoziție 15 zile pentru eliminarea situației de incompatibilitate, inclusiv prin suspendarea din una dintre funcții.

(2) În cazul existenței unui conflict de interese, cadrul didactic sau de cercetare este obligat să înceteze realizarea oricărei activități prevăzute la art.23 lit. a)-c) și să îl informeze de îndată pe șeful ierarhic căruia îi este subordonat direct. Acesta este obligat să ia măsurile care se impun pentru exercitarea cu imparțialitate a activităților specifice, în termen de cel mult 3 zile de la data luării la cunoștință.

(3) În cazurile prevăzute la alin. (2), la propunerea șefului ierarhic căruia îi este subordonat direct cadrul didactic sau de cercetare în cauză, se desemnează o altă persoană care are aceeași pregătire și același nivel de experiență.

(4) În cazul existenței unui conflict de interese prevăzut la art. 23 lit. d), persoana în cauză este obligată să se abțină în a lua parte la luarea deciziilor comisiei privind speța vizată de conflictul de interese. În această situație abținerea nu este luată în considerare la stabilirea rezultatului votului.

 

CAPITOLUL IV
RĂSPUNDEREA PENTRU NERESPECTAREA NORMELOR DE ETICĂ ȘI DEONTOLOGIE UNIVERSITARĂ

 

Secţiunea 1
Abateri de la normele de etică și deontologie universitară

Art. 26

Persoanele care au avut sau care au calitatea de membru al comunității academice a Universității Spiru Haret și au săvârșit abateri după data intrării în vigoare a Legii învățământului superior nr. 199/2023, cu modificările și completările ulterioare, răspund civil, administrativ, profesional sau disciplinar, după caz.

Art. 27

Abaterile de la normele de etică și deontologie în activitatea didactică și de cercetare universitară, prevăzute la art.18, sunt următoarele:

 1. a) confecționarea de rezultate sau date și prezentarea lor ca date experimentale, ca date obținute prin calcule sau simulări numerice pe calculator ori ca date sau rezultate obținute prin calcule analitice ori raționamente deductive;
 2. b) falsificarea de date experimentale, de date obținute prin calcule sau simulări numerice pe calculator ori de date sau rezultate obținute prin calcule analitice ori raționamente deductive;
 3. c) îngreunarea deliberată, împiedicarea sau sabotarea activității didactice sau de cercetarea altor persoane, inclusiv prin blocarea nejustificată a accesului la spațiile destinate cercetării universitare , prin avarierea, distrugerea ori manipularea aparaturii experimentale, a echipamentului, a documentelor, a programelor de calculator, a datelor în format electronic, a substanțelor organice sau anorganice ori a materiei vii necesare altor personae pentru derularea, realizarea sau finalizarea activităților didactice sau de cercetare;
 4. d) încălcarea regimului juridic al conflictului de interese și al incompatibilităților prevăzute la art. 23 și 24 și nedezvăluirea situațiilor de conflicte de interese sau incompatibilități în activitatea de evaluare;
 5. e) nerespectarea confidențialității în evaluare;
 6. f) discriminarea, în cadrul evaluărilor, pecriterii prevăzute la 2 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 7. g) fraudarea evaluării;
 8. h) plagiatul;
 9. i) nerespectarea prevederilor și procedurilor legale care privesc etica și deontologia universitară, prevăzute în lege și în prezentul Cod de etică și deontologie universitară, care face parte din carta universitară, după caz, inclusiv nepunerea în aplicare a sancțiunilor stabilite de comisiile de etică universitară, de CNATDCU sau, după caz, de CNEMU;
 10. k) afectarea integrității procesului de evaluare prin nerespectarea metodelor de evaluare prevăzute în fișa disciplinei, precum și prin examinarea de către un cadru didactic a unei personae care îi este soț/soție, rudă până la gradul al III-lea, fără anunțarea prealabilă a conducerii facultății în vederea identificării unor posibile soluții care să garanteze integritatea evaluării.

Art. 28

Abaterile de la normele de etică și deontologie în activitatea de comunicare, publicare, diseminare și popularizare științifică, prevăzute la art. 19, sunt următoarele:

 1. a) includerea în lista de autori a unei publicații științifice a unei persoane, fără acordul acesteia;
 2. b) publicarea sau diseminarea neautorizată de către autori a unor rezultate, ipoteze, teorii ori metode științifice nepublicate;
 3. c) introducerea de informații false în solicitările de granturi sau de finanțare, în dosarele de candidatura pentru abilitare, pentru posturi didactice sau de cercetare;
 4. d) neindicarea tuturor surselor utilizate;
 5. e) omiterea unor personae implicate în activitatea de elaborare a cercetării sau creației, acestea neputând să beneficieze de toate drepturile care decurg din aceasta;
 6. f) omiterea menționării surselor de finanțare a proiectelor de cercetare în cazul tuturor rezultatelor din cadrul acelor proiecte.

Art. 29

Abaterile de la normele de etică și deontologie în exercitarea atribuțiilor aferente funcțiilor de conducere prevăzute la art. 20 includ:

 1. a) încălcarea regimului juridic al răspunderii publice;
 2. b) utilizarea abuzivă a funcției pentru a obține calitatea de autor sau coautor al publicațiilor persoanelor din subordine;
 3. c) abuzul de autoritate pentru a obține salarizare, remunerare sau alte beneficii materiale din proiectele de cercetare-dezvoltare conduse ori coordonate de persoane din subordine;
 4. d) abuzul de autoritate pentru a obține calitatea de autor sau coautor al publicațiilor persoanelor din subordine ori pentru a obține salarizare, remunerare sau alte beneficii materiale pentru soți, afini ori rude până la gradul al III-lea inclusiv;
 5. e) obstrucționarea activității Comisiei de etică universitară sau a comisiilor de investigații sau de anchetă în cursul cercetării unor abateri de la etica și deontologia universitară;
 6. f) nerespectarea prevederilor și procedurilor legale care privesc etica și deontologia universitară prevăzute în lege și în prezentul cod, care fac parte din carta universitară, după caz, inclusive nepunerea în aplicare a sancțiunilor stabilite de Comisia de etică universitară, de CNATDCU sau, după caz, de CNEMU.

Art. 30

Abaterile de la normele de etică și deontologie privind respectarea ființei și demnității umane, prevăzute la art. 21, sunt următoarele:

 1. a) abaterile care lezează ocrotirea drepturilor beneficiarilor direcți ai dreptului la educație;
 2. b) abaterile care știrbesc demnitatea beneficiarilor direcți ai dreptului la educație și prestigiul profesiei;
 3. c) abaterile care lezează recunoașterea profesiei, a responsabilității și a încrederii conferite de societate, precum și a obligațiilor interne ce derivă din această încredere.

Art. 31

Abaterile de la normele de etică și deontologie aplicabile studenților, studenților-doctoranzi, cercetătorilor postdoctoranzi sau altor categorii de cursanți sunt următoarele:

 1. a) abaterile de la normele de etică și deontologie aplicabile studenților, studenților-doctoranzi, cercetătorilor postdoctoranzi sau altor categorii de cursanți prevăzute la art. 22;
 2. b) afectarea integrității procesului de evaluare prin utilizarea de către persoanele evaluate a unor materiale folosite în procesul de evaluare care nu au fost elaborate de acestea sau utilizarea acelorași materiale de către acestea pentru evaluări diferite, precum și prin nedivulgarea unei relații de rudenie până la gradul al III-lea inclusive cu cadrul didactic evaluator.

 

Secţiunea a 2-a
Sancțiuni pentru încălcarea normelor de etică și deontologie universitară

Art. 32

(1) Tipurile de sancțiuni aplicabile personalului didactic, didactic auxiliar și de cercetare, inclusiv cu funcție de conducere, pentru încălcarea normelor de etică și deontologie universitară, sunt:

 1. a) avertismentul scris;
 2. b) retragerea și/sau corectarea tuturor lucrărilor publicate prin încălcarea normelor de etică și deontologie universitară;
 3. c) destituirea din funcția de conducere;
 4. d) interzicerea, pentru o perioadă determinată, a accesului la finanțare din fonduri publice competitive;
 5. e) suspendarea, pe o perioadă determinată de timp între un an și 5 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcții superioare ori a unei funcții de conducere sau ca membru în comisii de concurs;
 6. f) destituirea din funcția didactică sau de cercetare.

(2) Tipurile de sancțiuni prevăzute pentru încălcarea normelor de etică și deontologie universitară, aplicabile studenților, studenților-doctoranzi, cercetătorilor postdoctoranzi sau altor categorii de cursanți, sunt:

 1. a) avertismentul scris;
 2. b) anularea rezultatelor evaluărilor;
 3. c) exmatricularea;
 4. d) alte sancțiuni stabilite de Senatul universitar

 

 

 

 

CAPITOLULV
DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE

 

Art. 33

Setul de standarde de referință de etică și deontologie universitară în managementul universitar al Universității Spiru Haret este prevăzut în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul cod și stă la baza analizei și constatărilor realizate de CNEMU cu privire la nerespectarea eticii managementului universitar.

Art. 34

În cazul în care faptele săvârșite întrunesc elementele constitutive ale unor infracțiuni sunt sesizate organele de urmărire penală competente, în condițiile legii.

Art. 35

(1) În activitatea didactică și de cercetare universitară, normele de etică și deontologie obligă personalul didactic și de cercetare să aibă o conduită conform căreia să pună în aplicare și sancțiunile stabilite de Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării, (CNECSDTI), nerespectarea acestora reprezentând abatere disciplinară.

(2) Hotărârile Comisiei de etică, de admitere sau respingere, pot fi contestate, în funcție de obiectul acestora, și la CNECSDTI, dacă nu intră în competența de soluționare a CNATDCU sau CNEMU, potrivit legii și regulamentelor de organizare și funcționare ale acestora adoptate prin ordin al ministrului educației.

Art. 36

Prezentul Cod a fost elaborat de către Universitatea Spiru Haret în baza Codului-cadru de etică şi deontologie universitară, publicat în Hotărârea de Guvern nr. 305/04.04.2024 și a fost supus aprobării Senatului universitar în ședința din data 6.06.2024.